سنگ V شکل

 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 8mm زاویه 60درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 8mm زاویه 60درجه
  81,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 5mm زاویه 90درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 5mm زاویه 90درجه
  81,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 16 mm زاویه 60 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 16 mm زاویه 60 درجه
  106,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر10 mm زاویه 90 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر10 mm زاویه 90 درجه
  106,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 6mm زایه 120 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 6mm زایه 120 درجه
  106,000 تومان