ابزار پروفیل چوب و mdf
 • تیغ تونیک کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x6 تیغ تونیک کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x6
  393,000 تومان
 • تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x95.2x10 تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x95.2x10
  803,000 تومان
 • تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x63.5x7 تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x63.5x7
  450,000 تومان
 • تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x6 تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x6
  393,000 تومان
 • تیغ لبه شیب کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x7.7 تیغ لبه شیب کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x7.7
  373,000 تومان
 • تیغ لبه شیب کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x12 تیغ لبه شیب کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x12
  373,000 تومان
 • تیغ لبه شیب کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x10.3 تیغ لبه شیب کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x10.3
  373,000 تومان
 • تیغ پرفیل لبه میز سایزBlade Cut 12x64.3x19.5R6.35 تیغ پرفیل لبه میز سایزBlade Cut 12x64.3x19.5R6.35
  512,000 تومان
 • تیغ مدل لبه کلاسیک (3 پله) سایزBlade Cut 12x57.1x29.63R8.14 تیغ مدل لبه کلاسیک (3 پله) سایزBlade Cut 12x57.1x29.63R8.14
  418,000 تومان
 • تیغ مدل لبه کلاسیک (3 پله) سایزBlade Cut 12x44.44x22.2R5.87 تیغ مدل لبه کلاسیک (3 پله) سایزBlade Cut 12x44.44x22.2R5.87
  286,000 تومان
 • تیغ پرفیل لبه سایزBlade Cut 8x25.4x12.9R3.96 تیغ پرفیل لبه سایزBlade Cut 8x25.4x12.9R3.96
  185,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x35x8 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x35x8
  315,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x38x8.5 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x38x8.5
  327,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x40x8.5 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x40x8.5
  336,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x34x10 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x34x10
  315,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x39x12R5.67 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x39x12R5.67
  351,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 8x30.16x17.5R6.35 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 8x30.16x17.5R6.35
  278,000 تومان
 • تیغ مدل لبه کلاسیک (دو پله) سایزBlade Cut 12x50.8x25.4R9.52 تیغ مدل لبه کلاسیک (دو پله) سایزBlade Cut 12x50.8x25.4R9.52
  378,000 تومان
 • تیغ مدل لبه کلاسیک (دو پله) سایزBlade Cut 8x38.1x17.5R6.35 تیغ مدل لبه کلاسیک (دو پله) سایزBlade Cut 8x38.1x17.5R6.35
  297,000 تومان
 • تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x38.1x22.2R12.7 تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x38.1x22.2R12.7
  312,000 تومان
 • تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x34.9x22.2R12.7 تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x34.9x22.2R12.7
  286,000 تومان
 • تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x31.75x19R12.7 تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x31.75x19R12.7
  263,000 تومان
 • تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x25.4x12.7R9.52 تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x25.4x12.7R9.52
  218,000 تومان
 • تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 8x19.05x9.5R6.35 تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 8x19.05x9.5R6.35
  178,000 تومان
 • تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x12.7x38.1R6.35 تیغ پرفیلی ناودونی (cnc) سایزBlade Cut 12x12.7x38.1R6.35
  197,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 12x31.8x18R15.9 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 12x31.8x18R15.9
  228,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 12x25.4x16R12.7 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 12x25.4x16R12.7
  168,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 12x22.2x14.8R11.1 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 12x22.2x14.8R11.1
  148,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 12x19.05x13R9.52 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 12x19.05x13R9.52
  127,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 8x15.9x11R7.96 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 8x15.9x11R7.96
  109,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 8x12.7x9.5R6.35 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 8x12.7x9.5R6.35
  98,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 6x9.52x8R4.76 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 6x9.52x8R4.76
  89,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 6x7.96x7.5R3.96 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 6x7.96x7.5R3.96
  89,000 تومان