برش چوب و mdf
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  60,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 22mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 22mm
  60,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3.17mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3.17mm طول کارگیر 17mm
  45,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3.17mm طول کارگیر 17میلیمتر برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3.17mm طول کارگیر 17میلیمتر
  45,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  60,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  70,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22میلیمتر برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22میلیمتر
  55,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  55,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  70,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  109,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  65,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  109,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  149,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  95,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  129,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  149,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  95,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  75,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  129,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 8mm طول کارگیر 32mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان دو پر مستقیم قطر 8mm طول کارگیر 32mm
  255,000 تومان
 • برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 8mm طول کارگیر 32mm برش درجه یک چوب کارباید متریال آلمان یک پر مارپیچ قطر 8mm طول کارگیر 32mm
  255,000 تومان
 • شیار و برش دامار دو پر مستقیم قطر 6MM طول کارگیر 19mm شیار و برش دامار دو پر مستقیم قطر 6MM طول کارگیر 19mm
  موجود نیست!
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!
 • شیار و برش دامار دو پر مستقیم قطر 8MM طول کارگیر 25mm شیار و برش دامار دو پر مستقیم قطر 8MM طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!