سنگ استوانه ای تخت End mill
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm
  39,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm
  51,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  46,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm
  61,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  55,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  54,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند ( 120mm) قطر 10mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند ( 120mm) قطر 10mm طول کارگیر 30mm
  72,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  60,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm
  130,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  78,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 30mm
  110,000 تومان
 • فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm
  135,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 20mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 20mm طول کارگیر 20mm
  139,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm بلند(160mm) طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm بلند(160mm) طول کارگیر 40mm
  موجود نیست!