سنگ استوانه ای تخت End mill
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 2 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 2 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 3 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 3 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 4 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 4 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 5 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 5 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 6 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 6 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 8 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 8 کارگیر 20mm
  99,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 10 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 10 کارگیر 20mm
  99,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 10 کارگیر 25mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 10 کارگیر 25mm
  143,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 12 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 12 کارگیر 20mm
  170,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  49,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm
  40,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm
  53,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  45,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm
  61,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  55,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  55,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160
  102,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm طول کل 160
  88,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  63,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm کارگیر 120 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm کارگیر 120
  77,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  63,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 60mm
  93,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm
  70,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  70,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  80,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  70,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm
  104,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  82,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 160 فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 160
  99,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 60mm
  104,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 80mm طول کل 160 فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 80mm طول کل 160
  121,000 تومان
 • فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm
  148,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm طول کل 180 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm طول کل 180
  170,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 80mm طول کل 230 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 80mm طول کل 230
  214,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 20mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 20mm طول کارگیر 20mm
  137,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm طول کل 230 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm طول کل 230
  192,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm طول کل 230 فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm طول کل 230
  176,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm طول کل 180 فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm طول کل 180
  154,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm
  143,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 30mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 30mm طول کل 160
  موجود نیست!