سنگ استوانه ای تخت End mill
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 2 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 2 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 3 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 3 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 4 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 4 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 5 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 5 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 6 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 6 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 8 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 8 کارگیر 20mm
  108,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 10 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 10 کارگیر 20mm
  108,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 10 کارگیر 25mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 10 کارگیر 25mm
  157,300 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 12 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای تخت قطر 12 کارگیر 20mm
  187,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  53,900 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm
  44,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm
  58,300 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  49,500 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  63,800 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm
  67,100 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  60,500 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  60,500 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160
  112,200 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm طول کل 160
  96,800 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm
  81,400 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  69,300 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm کارگیر 120 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm کارگیر 120
  84,700 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  69,300 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 60mm
  102,300 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm
  77,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  77,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  88,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  77,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm
  114,400 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  90,200 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 160 فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 160
  108,900 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 60mm
  114,400 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 80mm طول کل 160 فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 80mm طول کل 160
  133,100 تومان
 • فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm
  162,800 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm طول کل 180 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm طول کل 180
  187,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 80mm طول کل 230 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 80mm طول کل 230
  235,400 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 20mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 20mm طول کارگیر 20mm
  150,700 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm طول کل 230 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm طول کل 230
  211,200 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm طول کل 230 فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm طول کل 230
  193,600 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm طول کل 180 فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm طول کل 180
  169,400 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 16mm طول کارگیر 40mm
  157,300 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 30mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 30mm طول کل 160
  موجود نیست!