سنگ استوانه ای گرد Ball nose
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 3 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 3 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 4 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 4 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 5 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 5 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 6 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 6 کارگیر 15mm
  86,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 8 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 8 کارگیر 20mm
  108,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 20mm
  108,900 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 25mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 25mm
  157,300 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  38,500 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  49,500 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  53,900 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm
  63,800 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  60,500 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  63,800 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160
  112,200 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm طول کل 120
  78,100 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  69,300 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 40mm
  81,400 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  67,100 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm طول کل 120
  81,400 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 60mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 60mm طول کل 160
  117,700 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 120
  99,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 20mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 20mm طول کل 160
  96,800 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 16mm طول کارگیر 30mm طول کل 180 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 16mm طول کارگیر 30mm طول کل 180
  157,300 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 20mm طول کارگیر 30mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 20mm طول کارگیر 30mm طول کل 120
  162,800 تومان