سنگ استوانه ای گرد Ball nose
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 3 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 3 کارگیر 15mm
  72,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 4 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 4 کارگیر 15mm
  72,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 5 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 5 کارگیر 15mm
  72,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 6 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 6 کارگیر 15mm
  72,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 8 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 8 کارگیر 20mm
  90,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 20mm
  90,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 25mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 25mm
  130,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  31,900 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  41,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  45,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm
  53,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  50,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  53,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160
  93,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm طول کل 120
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 40mm
  68,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  56,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm طول کل 120
  68,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 60mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 60mm طول کل 160
  98,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 120
  82,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 20mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 20mm طول کل 160
  80,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 16mm طول کارگیر 30mm طول کل 180 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 16mm طول کارگیر 30mm طول کل 180
  130,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 20mm طول کارگیر 30mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 20mm طول کارگیر 30mm طول کل 120
  135,000 تومان