سنگ استوانه ای گرد Ball nose
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  31,900 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  46,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  54,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  54,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  69,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  56,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  68,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm
  110,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (180mm) قطر 16mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (180mm) قطر 16mm طول کارگیر 30mm
  140,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد (120mm طول کل) قطر 20mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد (120mm طول کل) قطر 20mm طول کارگیر 30mm
  145,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm
  موجود نیست!