سنگ استوانه ای گرد Ball nose
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 3 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 3 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 4 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 4 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 5 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 5 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 6 کارگیر 15mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 6 کارگیر 15mm
  79,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 8 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 8 کارگیر 20mm
  99,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 20mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 20mm
  99,000 تومان
 • فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 25mm فرز سنگ گرانیت استوانه ای گرد قطر 10 کارگیر 25mm
  143,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  35,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  45,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  49,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  55,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 60mm طول کل 160
  102,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm طول کل 120
  71,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  63,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 40mm
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  61,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm طول کل 120
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 60mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 60mm طول کل 160
  107,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 40mm طول کل 120
  90,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 20mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 20mm طول کل 160
  88,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 16mm طول کارگیر 30mm طول کل 180 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 16mm طول کارگیر 30mm طول کل 180
  143,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 20mm طول کارگیر 30mm طول کل 120 فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 20mm طول کارگیر 30mm طول کل 120
  148,000 تومان