تیغ فرز CNC سنگ
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 6mm زایه 120 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 6mm زایه 120 درجه
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر10 mm زاویه 90 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر10 mm زاویه 90 درجه
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 16 mm زاویه 60 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 16 mm زاویه 60 درجه
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 5mm زاویه 90درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 5mm زاویه 90درجه
  57,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 8mm زاویه 60درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 8mm زاویه 60درجه
  57,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  31,900 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  46,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  54,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  54,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  69,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  56,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  68,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm
  110,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (180mm) قطر 16mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (180mm) قطر 16mm طول کارگیر 30mm
  140,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد (120mm طول کل) قطر 20mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد (120mm طول کل) قطر 20mm طول کارگیر 30mm
  145,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm
  39,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm
  51,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  46,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm
  61,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  55,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  54,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند ( 120mm) قطر 10mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند ( 120mm) قطر 10mm طول کارگیر 30mm
  72,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  60,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 30mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm
  130,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  78,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 30mm
  110,000 تومان
 • فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm
  135,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 20mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 20mm طول کارگیر 20mm
  139,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 6mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 6mm طول کارگیر 30mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 3mm بلند ( 120mm) طول کارگیر 80 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 3mm بلند ( 120mm) طول کارگیر 80 mm
  110,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 40mm
  80,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 80 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 80 mm
  120,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 120 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 120 mm
  245,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 80 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 80 mm
  154,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 100 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 100 mm
  205,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 8mm طول کارگیر 120 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 8mm طول کارگیر 120 mm
  245,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 120mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 120mm
  340,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 100 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 100 mm
  300,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 150 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 150 mm
  380,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 8mm طول کارگیر 150 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 8mm طول کارگیر 150 mm
  380,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 8mm طول کارگیر 120 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 8mm طول کارگیر 120 mm
  340,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm بلند(160mm) طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm بلند(160mm) طول کارگیر 40mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 3mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 3mm طول کارگیر 60mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 60 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 60 mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 12mm بلند ( 230mm) طول کارگیر 150 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 12mm بلند ( 230mm) طول کارگیر 150 mm
  موجود نیست!