تیغ فرز CNC سنگ
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 6mm زایه 120 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 6mm زایه 120 درجه
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر10 mm زاویه 90 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر10 mm زاویه 90 درجه
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 16 mm زاویه 60 درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 20 به 3 mm کارگیر 16 mm زاویه 60 درجه
  74,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 5mm زاویه 90درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 5mm زاویه 90درجه
  57,000 تومان
 • فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 8mm زاویه 60درجه فرز سنگ پودری V شکل قطر 10 به 3 mm کارگیر 8mm زاویه 60درجه
  57,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  31,900 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  46,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  54,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 40mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  69,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  56,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  68,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm
  110,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (180mm) قطر 16mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (180mm) قطر 16mm طول کارگیر 30mm
  140,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد (120mm طول کل) قطر 20mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد (120mm طول کل) قطر 20mm طول کارگیر 30mm
  145,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  31,900 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 6mm
  39,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm
  51,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  46,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 30mm
  61,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 12mm
  55,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm بلند(160mm) طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm بلند(160mm) طول کارگیر 40mm
  95,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  59,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند ( 120mm) قطر 10mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند ( 120mm) قطر 10mm طول کارگیر 30mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 12mm
  60,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 12mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 60mm
  130,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  78,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند (160mm) قطر 12mm طول کارگیر 30mm
  110,000 تومان
 • فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت قطر 16mm طول کارگیر 20mm
  135,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 3mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 3mm طول کارگیر 30mm
  54,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 3mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 3mm طول کارگیر 60mm
  90,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 6mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 6mm طول کارگیر 30mm
  65,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 3mm بلند ( 120mm) طول کارگیر 80 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 3mm بلند ( 120mm) طول کارگیر 80 mm
  110,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 40mm
  80,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 80 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 80 mm
  120,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 120 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 120 mm
  189,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 60 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 60 mm
  125,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 80 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 80 mm
  154,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 120mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 120mm
  312,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 12mm بلند ( 230mm) طول کارگیر 150 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 12mm بلند ( 230mm) طول کارگیر 150 mm
  350,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 10mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 10mm طول کارگیر 40mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 20mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد بلند (120mm) قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 20mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 25mm فرز سنگ استوانه ای تخت قطر 8mm طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 25mm فرز سنگ استوانه ای تخت قطر 10mm طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 25mm فرز سنگ استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت بلند(160mm) چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری چاک دار استوانه ای تخت بلند(160mm) چاک دار قطر 16mm طول کارگیر 60mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند(230mm) قطر 16mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت بلند(230mm) قطر 16mm طول کارگیر 30mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 20mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاک دار قطر 20mm طول کارگیر 20mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 4mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 8 به 4mm طول کارگیر 30mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 3mm طول کارگیر 50mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 3mm طول کارگیر 50mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 4mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 4mm طول کارگیر 30mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 5mm بلند ( 120mm) طول کارگیر 60 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 5mm بلند ( 120mm) طول کارگیر 60 mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm بلند ( 180mm) طول کارگیر 120 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm بلند ( 180mm) طول کارگیر 120 mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 60 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 60 mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 30 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 10 به 6mm طول کارگیر 30 mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 3mm طول کارگیر 50mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 3mm طول کارگیر 50mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 4mm بلند ( 150mm) طول کارگیر 100 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 4mm بلند ( 150mm) طول کارگیر 100 mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 5mm بلند ( 160mm) طول کارگیر 40 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 5mm بلند ( 160mm) طول کارگیر 40 mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 50mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 6mm طول کارگیر 50mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 8mm طول کارگیر 60mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 8mm طول کارگیر 60mm
  موجود نیست!
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 10mm بلند (230mm) طول کارگیر 150 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 10mm بلند (230mm) طول کارگیر 150 mm
  موجود نیست!