تیغ فرز CNC سنگ
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 4mm طول کارگیر 9mm
  35,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای گرد قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  45,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 30mm
  53,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 6mm طول کارگیر 12mm
  45,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 20mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 8mm طول کارگیر 20mm
  58,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm طول کل 160 فرز سنگ پودری استوانه ای تخت چاکدار قطر 10mm طول کارگیر 40mm طول کل 160
  88,000 تومان
 • فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ استوانه ای تخت چاکدار قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  80,000 تومان
 • فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm فرز سنگ پودری استوانه ای تخت قطر 12mm طول کارگیر 40mm
  82,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 120mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 6mm طول کارگیر 120mm
  340,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 12mm طول کارگیر 150 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 16 به 12mm طول کارگیر 150 mm
  374,000 تومان
 • فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 4mm بلند ( 150mm) طول کارگیر 100 mm فرز سنگ پودری مخروطی گرد قطر 12 به 4mm بلند ( 150mm) طول کارگیر 100 mm
  موجود نیست!