تیغ فرز CNC چوب
 • فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 70mm روکش دار فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 70mm روکش دار
  380,000 تومان
 • فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 80mm روکش دار فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 80mm روکش دار
  395,000 تومان
 • ست اورفرز 12عددی شفت 8mm ست اورفرز 12عددی شفت 8mm
  368,000 تومان
 • ست اورفرز 50عددی شفت 6mm ست اورفرز 50عددی شفت 6mm
  1,771,000 تومان
 • مته خزینه سایزBlade Cut 9.5x4 مته خزینه سایزBlade Cut 9.5x4
  120,000 تومان
 • مته خزینه سایزBlade Cut 9.5x3 مته خزینه سایزBlade Cut 9.5x3
  120,000 تومان
 • مته گازور الیت سایزBlade Cut 35x70L مته گازور الیت سایزBlade Cut 35x70L
  371,000 تومان
 • مته گازور الیت سایزBlade Cut 35x70R مته گازور الیت سایزBlade Cut 35x70R
  371,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 15x70L مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 15x70L
  150,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 15x70R مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 15x70R
  150,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 15x57L مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 15x57L
  139,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 15x57R مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 15x57R
  139,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 10x70L مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 10x70L
  125,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 10x57L مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 10x57L
  113,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 10x57R مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 10x57R
  113,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 8x70L مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 8x70L
  125,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 8x70R مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 8x70R
  125,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 8x57L مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 8x57L
  113,000 تومان
 • مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 8x57R مته سه نیش (الیت) سایزBlade Cut 8x57R
  113,000 تومان
 • تیغ دو راهه سایزBlade Cut 8x31.75x9.52;Z2 تیغ دو راهه سایزBlade Cut 8x31.75x9.52;Z2
  207,000 تومان
 • تیغ دو راهه سایزBlade Cut 8x31.75x6.35;Z2 تیغ دو راهه سایزBlade Cut 8x31.75x6.35;Z2
  154,000 تومان
 • تیغ پرداخت 2 بلبرینگ سایزBlade Cut 8x9.5x30 تیغ پرداخت 2 بلبرینگ سایزBlade Cut 8x9.5x30
  106,000 تومان
 • تیغ پرداخت بلند سایزBlade Cut 12x12.7x76.2 تیغ پرداخت بلند سایزBlade Cut 12x12.7x76.2
  323,000 تومان
 • تیغ پرداخت بلند سایزBlade Cut 12x12.7x50.8 تیغ پرداخت بلند سایزBlade Cut 12x12.7x50.8
  194,000 تومان
 • شیارزن دو تیغ مرکزی (کف بردار) (cnc) سایزBlade Cut 12x12x30 شیارزن دو تیغ مرکزی (کف بردار) (cnc) سایزBlade Cut 12x12x30
  173,000 تومان
 • شیارزن دو تیغ مرکزی (کف بردار) (cnc) سایزBlade Cut 12x10x30 شیارزن دو تیغ مرکزی (کف بردار) (cnc) سایزBlade Cut 12x10x30
  159,000 تومان
 • تیغ پرداخت بلبرینگ پایین سایزBlade Cut 12x21x60 تیغ پرداخت بلبرینگ پایین سایزBlade Cut 12x21x60
  476,000 تومان
 • تیغ پرداخت بلبرینگ پایین سایزBlade Cut 8x16x40 تیغ پرداخت بلبرینگ پایین سایزBlade Cut 8x16x40
  260,000 تومان
 • مته گازور استپ دار سایزBlade Cut 12x35x13.5 مته گازور استپ دار سایزBlade Cut 12x35x13.5
  171,000 تومان
 • شیارزن زاویه تیغ 3 درجه سایزBlade Cut 12x12x31.75 شیارزن زاویه تیغ 3 درجه سایزBlade Cut 12x12x31.75
  108,000 تومان
 • شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x15 شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x15
  422,000 تومان
 • شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 12x31.75x20 شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 12x31.75x20
  248,000 تومان
 • شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 12x38.1x20 شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 12x38.1x20
  300,000 تومان
 • تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 38mm طول کارگیر 10mm تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 38mm طول کارگیر 10mm
  240,000 تومان
 • تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 25mm طول کارگیر 10mm تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 25mm طول کارگیر 10mm
  165,000 تومان
 • شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 8x22.2x17 شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 8x22.2x17
  160,000 تومان
 • شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 6x12.7x13 شیارزن کف بردار (کفتراش) (cnc) سایزBlade Cut 6x12.7x13
  102,000 تومان
 • شیار گرد انگشتی دامار قطر 12.7mm طول کارگیر 10mm شیار گرد انگشتی دامار قطر 12.7mm طول کارگیر 10mm
  75,000 تومان
 • شیار گرد انگشتی دامار قطر 19mm طول کارگیر 13mm شیار گرد انگشتی دامار قطر 19mm طول کارگیر 13mm
  99,000 تومان
 • تیغ انگشتی (سریR) (cnc) سایزBlade Cut 8x25.4x15R12.7 تیغ انگشتی (سریR) (cnc) سایزBlade Cut 8x25.4x15R12.7
  150,000 تومان
 • تیغ V شکل 90 درجه (cnc) سایزBlade Cut 6x12.7x12.7 تیغ V شکل 90 درجه (cnc) سایزBlade Cut 6x12.7x12.7
  90,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 12.7mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 12.7mm زاویه 90درجه
  75,000 تومان
 • تیغ V شکل 90 درجه (cnc) سایزBlade Cut 8x25.4x20.7 تیغ V شکل 90 درجه (cnc) سایزBlade Cut 8x25.4x20.7
  147,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 19mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 19mm زاویه 90درجه
  95,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 31.8mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 31.8mm زاویه 90درجه
  195,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک گرد دامار قطر 8mm تیغ V شکل نوک گرد دامار قطر 8mm
  82,500 تومان
 • تیغ V شکل 120 درجه (cnc) سایزBlade Cut 12x50x120 تیغ V شکل 120 درجه (cnc) سایزBlade Cut 12x50x120
  412,000 تومان
 • تیغ V شکل 120 درجه (cnc) سایزBlade Cut 12x60x120 تیغ V شکل 120 درجه (cnc) سایزBlade Cut 12x60x120
  421,000 تومان
 • تیغ V شکل 140 درجه (cnc) سایزBlade Cut 12x60x140 تیغ V شکل 140 درجه (cnc) سایزBlade Cut 12x60x140
  488,000 تومان
 • تیغ V شکل 160 درجه (cnc) سایزBlade Cut 12x80x160 تیغ V شکل 160 درجه (cnc) سایزBlade Cut 12x80x160
  557,000 تومان
 • تیغ تونیک کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x6 تیغ تونیک کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x50.8x6
  393,000 تومان
 • تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x95.2x10 تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x95.2x10
  803,000 تومان
 • تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x63.5x7 تیغ تونیک کاسه ای (cnc) سایزBlade Cut 12x63.5x7
  450,000 تومان
 • تیغ پرفیل لبه میز سایزBlade Cut 12x64.3x19.5R6.35 تیغ پرفیل لبه میز سایزBlade Cut 12x64.3x19.5R6.35
  512,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x35x8 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x35x8
  315,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x38x8.5 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x38x8.5
  327,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x40x8.5 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x40x8.5
  336,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x34x10 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x34x10
  315,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x39x12R5.67 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 12x39x12R5.67
  351,000 تومان
 • تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 8x30.16x17.5R6.35 تیغ مدل کلاسیک (cnc) سایزBlade Cut 8x30.16x17.5R6.35
  278,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 6x9.52x8R4.76 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 6x9.52x8R4.76
  89,000 تومان
 • تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 6x7.96x7.5R3.96 تیغ پرفیل نوک تیز (cnc) سایزBlade Cut 6x7.96x7.5R3.96
  89,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پرمارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید دو پرمارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  49,500 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  49,500 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  49,500 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  66,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 22mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 22mm
  66,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3.17mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3.17mm طول کارگیر 17mm
  75,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3.17mm طول کارگیر 17میلیمتر برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3.17mm طول کارگیر 17میلیمتر
  75,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  66,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  77,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22میلیمتر برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22میلیمتر
  105,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  60,500 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  105,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  77,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  113,300 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  71,500 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  71,500 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  140,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  113,300 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  155,100 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 22mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 22mm
  140,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  134,200 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  155,100 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  90,200 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  90,200 تومان
 • تیغ شیار زن (cnc) سایزBlade Cut 6x10x30 تیغ شیار زن (cnc) سایزBlade Cut 6x10x30
  72,000 تومان
 • تیغ شیار زن (cnc) سایزBlade Cut 6x8x26 تیغ شیار زن (cnc) سایزBlade Cut 6x8x26
  70,000 تومان
 • تیغ شیار زن (cnc) سایزBlade Cut 6x6x20 تیغ شیار زن (cnc) سایزBlade Cut 6x6x20
  62,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 22mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 22mm
  140,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  134,200 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 8mm طول کارگیر 32mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 8mm طول کارگیر 32mm
  266,200 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 8mm طول کارگیر 32mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 8mm طول کارگیر 32mm
  266,200 تومان
 • تیغ شیار زن (cnc) سایزBlade Cut 8x6x20 تیغ شیار زن (cnc) سایزBlade Cut 8x6x20
  62,000 تومان
 • برش کارباید دو پر مستقیم قطر 8MM طول کارگیر 32mm برش کارباید دو پر مستقیم قطر 8MM طول کارگیر 32mm
  298,000 تومان
 • برش کارباید یک پر مارپیچ قطر 8MM طول کارگیر 32mm برش کارباید یک پر مارپیچ قطر 8MM طول کارگیر 32mm
  298,000 تومان
 • برش کارباید دو پر مستقیم قطر 10MM طول کارگیر 40mm برش کارباید دو پر مستقیم قطر 10MM طول کارگیر 40mm
  229,900 تومان
 • شیارزن بلند (cnc) سایزBlade Cut 12x12x76.2 شیارزن بلند (cnc) سایزBlade Cut 12x12x76.2
  282,000 تومان
 • شیارزن بلند (cnc) سایزBlade Cut 12x10x50 شیارزن بلند (cnc) سایزBlade Cut 12x10x50
  159,000 تومان
 • برش کارباید دو پر مستقیم قطر 12MM طول کارگیر 40mm برش کارباید دو پر مستقیم قطر 12MM طول کارگیر 40mm
  262,900 تومان