تیغ فرز CNC چوب
 • رگال دامار قطر 28mm رگال دامار قطر 28mm
  130,000 تومان
 • تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 38mm طول کارگیر 16mm تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 38mm طول کارگیر 16mm
  140,000 تومان
 • تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 25mm طول کارگیر 10mm تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 25mm طول کارگیر 10mm
  105,000 تومان
 • شیار گرد انگشتی دامار قطر 12.7mm طول کارگیر 10mm شیار گرد انگشتی دامار قطر 12.7mm طول کارگیر 10mm
  45,000 تومان
 • شیار گرد انگشتی دامار قطر 19mm طول کارگیر 13mm شیار گرد انگشتی دامار قطر 19mm طول کارگیر 13mm
  60,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 12.7mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 12.7mm زاویه 90درجه
  48,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 19mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 19mm زاویه 90درجه
  65,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 31.8mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 31.8mm زاویه 90درجه
  132,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک گرد دامار قطر 8mm تیغ V شکل نوک گرد دامار قطر 8mm
  60,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پرمارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید دو پرمارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  38,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  38,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  38,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  60,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 22mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 22mm
  60,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3.17mm طول کارگیر 17mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 3.17mm طول کارگیر 17mm
  50,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3.17mm طول کارگیر 17میلیمتر برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 3.17mm طول کارگیر 17میلیمتر
  50,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 3mm طول کارگیر 17mm
  60,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  70,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22میلیمتر برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 4mm طول کارگیر 22میلیمتر
  48,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  48,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  70,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  103,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  58,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  58,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  103,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  141,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  75,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  122,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  141,000 تومان
 • برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش چوب کارباید دو پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  75,000 تومان
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 32mm
  75,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  122,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 8mm طول کارگیر 32mm برش MDF ساخت ترکیه دو پر مستقیم قطر 8mm طول کارگیر 32mm
  242,000 تومان
 • برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 8mm طول کارگیر 32mm برش MDF ساخت ترکیه یک پر مارپیچ قطر 8mm طول کارگیر 32mm
  242,000 تومان
 • برش کارباید یک پر مارپیچ قطر 8MM طول کارگیر 32mm برش کارباید یک پر مارپیچ قطر 8MM طول کارگیر 32mm
  125,000 تومان
 • برش کارباید دو پر مستقیم قطر 10MM طول کارگیر 40mm برش کارباید دو پر مستقیم قطر 10MM طول کارگیر 40mm
  187,000 تومان
 • برش کارباید دو پر مستقیم قطر 12MM طول کارگیر 40mm برش کارباید دو پر مستقیم قطر 12MM طول کارگیر 40mm
  218,000 تومان
 • فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 70mm روکش دار فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 70mm روکش دار
  موجود نیست!
 • فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 80mm روکش دار فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 80mm روکش دار
  موجود نیست!
 • تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 31.8mm طول کارگیر 12mm تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 31.8mm طول کارگیر 12mm
  موجود نیست!
 • حکاکی چوب V نود 90 درجه قطر 19mm حکاکی چوب V نود 90 درجه قطر 19mm
  موجود نیست!
 • حکاکی چوب V نود 90 درجه قطر 12.7mm حکاکی چوب V نود 90 درجه قطر 12.7mm
  موجود نیست!
 • حکاکی چوب V Curve پروفیل 19.05mm حکاکی چوب V Curve پروفیل 19.05mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 63.5mm طول کارگیر 14.5mm ابزار پروفیل چوب قطر 63.5mm طول کارگیر 14.5mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 63.5mm طول کارگیر 12mm ابزار پروفیل چوب قطر 63.5mm طول کارگیر 12mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 50.8mm طول کارگیر 11mm ابزار پروفیل چوب قطر 50.8mm طول کارگیر 11mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 50.8mm طول کارگیر 8.5mm ابزار پروفیل چوب قطر 50.8mm طول کارگیر 8.5mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 50.8mm طول کارگیر 6mm ابزار پروفیل چوب قطر 50.8mm طول کارگیر 6mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 38.1mm طول کارگیر 20mm ابزار پروفیل چوب قطر 38.1mm طول کارگیر 20mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 52.6mm طول کارگیر 23mm ابزار پروفیل چوب قطر 52.6mm طول کارگیر 23mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 48mm طول کارگیر 16.5mm ابزار پروفیل چوب قطر 48mm طول کارگیر 16.5mm
  موجود نیست!
 • ابزار پروفیل چوب قطر 63.5mm طول کارگیر 14.5mm ابزار پروفیل چوب قطر 63.5mm طول کارگیر 14.5mm
  موجود نیست!
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 4mm طول کارگیر 22mm
  موجود نیست!
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 5mm طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!
 • شیار و برش دامار دو پر مستقیم قطر 6MM طول کارگیر 19mm شیار و برش دامار دو پر مستقیم قطر 6MM طول کارگیر 19mm
  موجود نیست!
 • برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید دو پر مستقیم قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!
 • برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm برش چوب کارباید یک پر مارپیچ قطر 6mm طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!
 • شیار و برش دامار دو پر مستقیم قطر 8MM طول کارگیر 25mm شیار و برش دامار دو پر مستقیم قطر 8MM طول کارگیر 25mm
  موجود نیست!
 • برش کارباید دو پر مستقیم قطر 8MM طول کارگیر 32mm برش کارباید دو پر مستقیم قطر 8MM طول کارگیر 32mm
  موجود نیست!